logo
เริ่มต้นใช้งาน
TH
|
EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว

    แอปพลิเคชันเบาใจ "Baojai" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชัน") เป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้คำแนะนำด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายของผู้ใช้งานเป็นการเฉพาะรายเพื่อให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพดีอย่างมีความสุข แอปพลิเคชันเบาใจ "Baojai" และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทำขึ้นโดย พ็อพเมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เรา" หรือ "บริษัท") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว") ขอเรียนแจ้งผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ผู้ใช้งาน") ให้ทราบเกี่ยวกับวิธีการและวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขณะที่ใช้งานแอปพลิเคชันของเรา เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้บังคับอยู่อย่างเคร่งครัดและจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การที่ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้งานแอปพลิเคชันนี้ต่อไป ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยามข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุหรือสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งบริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชันและเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง หรืออัพโหลด ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดชั้นความลับของข้อมูลของบริษัท ข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวม อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้กับเราเองและเป็นข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น เมื่อท่านทำการลงทะเบียนและเชื่อมต่อกับ Apple Watch, Apple Health, Google fit เป็นต้น โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทและเพื่อการใช้งานของท่านเท่านั้น

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขประจำตัวพนักงานหรือลูกจ้าง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น "Line" "Facebook" รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ท่านเข้าใช้บริการ เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลการใช้งานโดยรวม ประวัติการใช้งาน การตั้งค่า ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ

2.2 ข้อมูลอื่นๆ

 • ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของท่าน เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI)
 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน เช่น ข้อมูลการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การบริโภคแคลอรี่ต่อวัน การออกกำลังกาย จำนวนก้าวที่เดินรายวัน เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์

3.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการ สนับสนุน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันแก่ท่านผ่านบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อมุ่งหมายในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ใช้งาน
 • เพื่อการวิเคราะห์ การวางแผน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ หรือการจัดทำสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดและตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อมุ่งหมายในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของท่านและผู้ใช้งานทุกท่าน
 • เพื่อการดำเนินงานในพันธกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3.2 บริษัทจะบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนำข้อมูลนั้นไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล บริษัทจะจัดทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามที่เคยได้แจ้งไว้ บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้กับท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ประมวลผล เปิดเผย

4.1 บริษัทจะกำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมายนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

4.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

4.3 บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน

4.4 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในนามของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดและตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามคำแนะนำของเรา ผู้ให้บริการไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเปิดเผยให้ตามวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง และผู้ให้บริการต้องลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเมื่อดำเนินการตามคำขอของเราเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

4.5 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีต่อไปนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของตนเอง

บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างของท่านหรือบุคคลที่ท่านมีพันธสัญญาตามกฎหมายซึ่งได้มีการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเรียบร้อยแล้วก่อนส่งต่อหรือเปิดเผยให้กับเรา ซึ่งบริษัทหรือบุคคลดังกล่าวได้มีการซื้อบริการแอปพลิเคชันของเราเพื่อเป็นสวัสดิการให้ท่านด้วยความมุ่งหมายในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของท่านผู้ใช้งาน โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าวในรูปแบบรายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report) เกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานแอปพลิเคชันและผลจากการใช้งานแอปพลิเคชันตามหัวข้อการให้บริการของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ รายละเอียดของรายงานประจำสัปดาห์ดังกล่าวจะไม่มีการระบุชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นตามคำสั่งของท่านหรือโดยได้รับการยินยอมจากท่านก่อนหรือหากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยของการดำเนินงานของบริษัท ของแอปพลิเคชันหรือความปลอดภัยของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

5.1 บริษัทจะกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโครงการฯ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บดังกล่าวข้างต้นหรือเมื่อหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน Server/Cloud ในต่างประเทศต่างๆ เพื่อทำให้การใช้งานแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมฯ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้งานแอปพลิเคชัน หรือเพื่อเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ใช้งานผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ

6. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้น และต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เก็บจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทจะแจ้งเหตุผลความจำเป็นนั้นให้ท่านทราบและต้องขอความยินยอมในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

7.1 สิทธิ "เพิกถอนความยินยอม" ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้แก่บริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.2 สิทธิในการ "เข้าถึง" ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และอาจขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ตนเอง รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้

7.3 สิทธิ "คัดค้าน" การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนด

7.4 สิทธิขอให้ "ลบ" โดยขอให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.5 สิทธิขอให้ "ระงับการใช้" โดยขอให้ บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 สิทธิขอให้ "แก้ไขเปลี่ยนแปลง" โดยขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.7 สิทธิที่จะร้องเรียน ในกรณีที่บริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ หรือ ลูกจ้าง หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

8.1 บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยจะเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน รวมทั้งหากมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทก็จะเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน

8.2 การดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทประกาศใช้นี้จะใช้บังคับเฉพาะกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันและภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนี้เท่านั้น หากปรากฎว่าท่านได้ถูกมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังแอปพลิเคชันอื่นผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชันอื่นนั้นซึ่งจะถูกนำมาใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแยกต่างหากจากแอปพลิเคชันของเราและเราไม่มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นหรือผ่านระบบอื่นใด

9. ความเป็นส่วนตัวของเด็กหรือผู้เยาว์

แอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานโดยทั่วไป ในกรณีผู้เยาว์ต้องการใช้แอปพลิเคชันของเรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เยาว์จะต้องดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ก่อนเสมอ การใช้งานแอปพลิเคชันท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายสำหรับการใช้แอปพลิเคชันของเรา หากท่านเป็นผู้เยาว์ท่านต้องให้การรับรองและรับประกันว่าท่านกำลังใช้แอปพลิเคชันของเราโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่าน เราเข้าใจถึงความจำเป็นพิเศษในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้เยาว์ในประเทศไทย การใช้แอปพลิเคชันของเรา เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยเจตนาจากผู้เยาว์ (ผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) อย่างไรก็ตาม หากท่านเชื่อว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางการติดต่อเราทันที หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้ตั้งใจเราจะปิดบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องและจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที

10. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้นหรือมีคำถามและข้อสงสัยข้อเสนอแนะ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อ ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

โทรศัพท์ : 099-497-5500

E-mail : privacy@baojai.life

ประกาศนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

    เมื่อท่านได้เข้าแอปพลิเคชัน ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่แอปพลิเคชันจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยการเข้าสู่แอปพลิเคชันและการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้งานคุกกี้ (Cookie)

    คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลเล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่านในขณะที่ท่านเข้าสู่แอปพลิเคชัน โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำลักษณะการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เข้ากับการใช้งานตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชัน นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

    บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน โดยทำให้ บริษัท สามารถจดจำการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน และในบางกรณีบริษัทจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

คุกกี้ที่บริษัทใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในแอปพลิเคชัน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในแอปพลิเคชันได้ทุกส่วน
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ บริษัทสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และจะนำผลลัพธ์ไปใช้ในการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
 • คุกกี้เพื่อการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านเลือกในขณะใช้งานในแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันอีกครั้ง
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าแอปพลิเคชัน จุดเยี่ยมชมและความสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าแอปพลิเคชัน และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสม

การปิดการตั้งค่าและจัดเก็บคุกกี้

ท่านสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้ โดยการปรับการตั้งค่าที่การตั้งค่าของท่าน แต่ในการปิดการใช้งานคุกกี้จะส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ท่านเข้าใช้งาน อาจจะมีการปิดใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของแอปพลิเคชันนี้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ การใช้งานของผู้ใช้งาน และการให้บริการจริง โดยบริษัทจะมีการแจ้งการปรับปรุงนโยบายใหม่บนแอปพลิเคชันนี้ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสมอ

ช่องทางการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

8.1 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

โทรศัพท์ : 099-497-5500

E-mail : privacy@baojai.life